Hücre içi kalsiyum konsantrasyonundaki yükselme ([Ca+2]i), nörotransmitter salınımı, kas kontraksiyonu ve oosit fertilizasyonu da dahil olmak üzere bir dizi hücresel olaylar serisini tetiklemektedir (Clapham, 1995; Berridge MJ, 1993). İntrasellüler kalsiyum seviyesindeki yükselme durumu ve bu yükselmeye karşı oluşan tepki, agoniste ve hücre türüne bağlı olarak farklılık arz etmektedir. Kalsiyuma duyarlı boya fura-2’nin (Grynkiewicz, 1985) hücre membranından girişi, tüm hücre süspansiyonlarında, adherent hücre popülasyonlarında, hücre altı düzeylerindeki [Ca+2]i ölçümünde değişikliklere yol açtığı rapor edilmiştir (Lambert D., 1992).

Nano boyutlarda, hücre altı düzeylerdeki alanlardaki Ca+2 sinyali dalgalarından tüm hücre Ca+2 sinyali dalgalarına kadar değişen geniş bir skalada, mikro saniyeler içerisinde çok sayıda Ca+2 sinyali farklı hücre tipleri tarafından kullanılır (Berridge, 2006; Bootman ve ark., 2001). Bu hücresel Ca+2 sinyallerinin karakteristikleri, dokuya özgü Ca+2 taşıma sistemlerinin ekspresyonuna bağlıdır (Berridge ve ark., 2000). Hücresel Ca+2 sinyalizasyon çeşitliliği, her türlü durumda Ca+2 değişimlerini izlemek için kullanılabilecek tek bir teknik olmadığı anlamına gelir. Bununla birlikte, floresan ratiometrik Ca+2 sinyali ölçüm teknikleri, hücresel Ca+2 sinyali yanıtlarını analiz etmek için çok yönlü olarak yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Tsien ve arkadaşları tarafından (Tsien ve ark., 1982) ilk defa açıklanmasından bu yana, floresan Ca+2 indikatörleri farklı deneysel ortamlarda birçok çeşit hücre modellerinde Ca+2 sinyallerinin araştırılmasında kullanılmaktadır. Uygun florometrik ölçüm cihazları ve uygun indikatörler kullanarak, canlı hücreler üzerinde hücre altı düzeyler de dahil, yüksek hızda, zaman aşımına uğramadan Ca+2 sinyallerini izlemek mümkündür. Bu bölüm hücre içi Ca+2 konsantrasyonunu izlemek için Fura-2AM gibi sentetik floresan indikatörlerinin kullanılması ile Ca+2 sinyallerinin ölçülmesine yönelik pratik yaklaşımları açıklamaktadır.

Kalsiyum Sinyali Kurs Programı

1. Ders Solüsyonların hazırlanması (1xPBS, Kalsiyum buffer, Kalsiyum Free Buffer vb).
2. Ders Kalsiyum Sinyali Analizleri-1
3. Ders Kalsiyum Sinyali Analizleri-1
4. Ders Kaspaz 3, Kaspaz 9 ve Apoptozis Analizleri
5. Ders Hücre içi ROS ve Mitokondriyal Depolarizasyon Analizleri
6. Ders Katılımcılara Kalsiyum Sinyali Analizlerinin Yaptırılması-1
7. Ders Katılımcılara Kalsiyum Sinyali Analizlerinin Yaptırılması-2
8. Ders Katılımcılara Apoptozis, Kaspaz-3, -9, Hücre içi ROS ve Mitokondriyal Depolarizasyon Analizlerinin Yaptırılması.
9. Ders Sonuçların Hesaplanması, İstatistiksel Analizi ve Makalede Sunulacak Hazır Hale Getirilmesi-Şekillerin Çizilmesi
10. Ders Tartışma ve Tavsiyeler